29
ΣΕΠ 2017

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   AFTN , AIS  & WAN,  τα οποία είναι συστήματα αεροναυτιλίας αναγκαία για την εξυπηρέτηση της Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο