ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13
ΝΟΕ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού test strips.

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (test strips) type A, για τον έλεγχο ασφαλείας Υγρών Αερολυμάτων και Πηκτωμάτων (ΥΑΠ), για την κάλυψη είκοσι δύο (22) Κρατικών Αερολιμένων.
13
ΝΟΕ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού/ εξοπλισμού.

Ανακοίνωση Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού/ εξοπλισμού.
07
ΝΟΕ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Ανακοίνωση Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην περιοχή Βάρης - Κορωπίου» για το έτος 2019. 
06
ΝΟΕ 2018

Πρόθεση Δημοπράτησης έργου ΚΑΗΚ.

Πρόθεση Δημοπράτησης έργου ΚΑΗΚ "Αναβάθμιση φωτισμού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών".
06
ΝΟΕ 2018

Πρόθεση δημοπράτησης έργου ΚΑΗΚ.

Πρόθεση δημοπράτησης έργου ΚΑΗΚ" Τοπική αναβάθμιση τροχόδρομου".