19
ΟΚΤ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποφη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Η/Υ και του Computer Room της Υπηρεσίας.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο