02
ΑΠΡ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού


                                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου ως προς την  «Εκμετάλλευση Τακτικής Αεροπορικής Γραμμής ΑΘΗΝΑ- ΚΟΖΑΝΗ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας», για χρονικό διάστημα από 01-9-2018 έως 31-08-2022.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 56305
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 20/04/2018 και ώρα 00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/05/2018 και ώρα 17:00
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Προϋπολογισμός : € 2.640.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Γλώσσα : Ελληνική
Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% επί του συνολικού αιτηθέντος αντισταθμίσματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν, μπορεί να είναι μικρότερο των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης μηδενικού αντισταθμίσματος.
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος είτε βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92 του Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και συγκεκριμένα του  Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης».
Τρόπος Πληρωμής : Η πληρωμή του εκάστοτε αναλογούντος οικονομικού αντισταθμίσματος που θα καταβληθεί στον αερομεταφορέα για τη γραμμή, θα γίνεται μετά την παρέλευση κάθε τριμήνου, που ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 (και σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της Σύμβασης αναλογικά για το πρώτο τρίμηνο)  και σε διάστημα 30 ημερών  από την ημερομηνία έκδοσης του/ων σχετικού/ών τιμολογίου/ων, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις βάσει:
 
  • των πράγματι εκτελεσθεισών πτήσεων στη διάρκεια του τριμήνου,
  • έκθεσης-βεβαίωσης των αρμοδίων οργάνων της ΥΠΑ περί ομαλής ή μη εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης,
  • του αναλογούντος – για τις πράγματι παρασχεθείσες υπηρεσίες – ποσού του αιτηθέντος οικονομικού αντισταθμίσματος για το συγκεκριμένο διάστημα.
  • Ο αερομεταφορέας προκειμένου να του καταβληθεί το οικονομικό αντιστάθμισμα οφείλει να γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ τον λογαριασμό του, που τηρείται σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις  που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»,  ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.                          
Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916307 (Μ. Μιχάλη).
Ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα της Ε.Ε: 22/03/2018
 

 
                                                                                                                                                            Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                                                                                                                                                            Οικονομικού & Εφοδιασμού
 
                                                                                                                                                                    Σ.  Ζαρκάδας