02
ΙΑΝ 2018

Ανάρτηση ανακοίνωσης για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Ανάρτηση ανακοίνωσης για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια «Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (Voice Communication & Recording System - VCRS)».

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο