23
ΦΕΒ 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την αναβάθμιση του υφιστάμενου λογισμικού "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ" της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σε απεριόριστες άδειες χρήσης με τριετή (3) συντήρηση του λογισμικού συστήματος ή προμήθεια νέου λογισμικού συστήματος με απεριόριστες άδειες χρήσης με τριετή (3) συντήρηση του λογισμικού συστήματος.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο