19
ΟΚΤ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποφη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την προμήθεια "Συστήματος καταγραφής ελέγχου χρόνου εργασίας του προσωπικού της ΥΠΑ".Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο