15
ΦΕΒ 2018

Ανοιχτή πρόσκληση για δημόσια κρίση τεχνικής προδιαγραφής εξοπλισμού ΥΠΑ

                                                                                                 
                                                                                                    ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                            ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
                                                                                                       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑ
 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκειμένου να προβεί στην προμήθεια
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (DATA LINK SERVICES - DLS)
 
μέσω ανοικτού διαγωνισμού, συνέταξε   τεχνικές προδιαγραφές    του εν λόγω συστήματος, οι οποίες  πρόκειται να προωθηθούν  υπηρεσιακώς για έγκριση, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της ΥΠΑ.
 
Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την κατασκευή, προμήθεια, διάθεση ή εμπορία του εν λόγω συστήματος ή ακόμη επιθυμούν να λάβουν γνώση των προδιαγραφών, να ανατρέξουν στο site της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο internet http://www.ypa.gr/    (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν επίσης στα 210-8916346 & 2108916138 από 08:30 π.μ - 13:00 μ.μ για περισσότερες πληροφορίες.
                                                                                                                                             
Ο σχολιασμός  και  η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων & Υποδομών Αεροναυτιλίας (Δ6) μέσω
e-mails d6a@hcaa.gr ή μέσω fax (210-8983560), το αργότερο μέχρι 12/03/2018.
 
Η Διεύθυνση Δ6 θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωματώσει κατά την κρίση της στις τεχνικές  προδιαγραφές  προ της υποβολής αυτών για έγκριση.
 
 
                                                                        
                                                                                                      Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                                                                               Σ.Γκαβανόζης