11
ΑΠΡ 2017

Ανακοίνωση επαναξιολόγησης κατόχων πιστοποιητικών αναγνώρισης επί τεχνικών γνωστικών αντικειμένων (technical modules)

Ανακοίνωση επαναξιολόγησης κατόχων πιστοποιητικών αναγνώρισης επί τεχνικών γνωστικών αντικειμένων (technical modules) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η