05
ΔΕΚ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 42/2023

Προμήθεια λογισμικού(software), για την κάλυψη των αναγκών πληροφορικής της Υ.Π.Α