05
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 28/2022

Για την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD (HP) του PALLAS 3G