05
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 12/2023

Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης – ΕΞΥΠΠ, ήτοι Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), για όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τα έτη 2023, 2024 και 2025.