05
ΙΟΥΛ 2019

Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  Δ21/21366/11-06-2019
 
 
 
Αναφερόμενοι στον με αριθμ.πρωτ. Δ21/Β/20643/7-6-2019 (ΑΔΑ : ΩΔΠΥ465ΧΘΞ-ΨΗΘ, ΑΔΑΜ : 19PROC005078815 2019-06-07) Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για "παροχή υπηρεσιών συμβούλου εφαρμογής ασφαλείας, ποιότητας και προστασίας της ΥΠΑ", συνολικής προυπολογισθείσης δαπάνης 74.400,00 ευρώ, παραθέτουμε διευκρινιστικές  σημειώσεις για στοιχεία  που εκ παραδρομής ανεγράφησαν :
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1) σελ. 6 & 7 Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού ισχύει 18/6/2019 Ημέρα Τρίτη αντί του αναγραφόμενου 18/6/2019 ημέρα Πέμπτη.
2) σελ. 12 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : απαλείφεται το περιεχόμενο της παρένθεσης δηλ. (μηχανογραφικού χαρτιού, θερμογραφικού, χαρτιού οριολωρίδων προόδου πτήσης).
3) σελ. 13 Χρόνος και τόπος παράδοσης : ισχύει "Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 4412/2016".
4) σελ. 16, παρ. 3.3. προστίθενται : Θα διαθέτει "την απαραίτητη διαπίστευση", τα............
 
Π/Δ21
 
 
ΔΕΣΠ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ