Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας ιδρύθηκε το 1970 και έχει ως αποστολή

την παροχή   θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης επί θεμάτων Πολιτικής

Αεροπορίας, στο προσωπικό   της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε άλλα

πρόσωπα μη ανήκοντα στο προσωπικό της Υ.Π.Α.,  σε αλλοδαπούς σπουδαστές  

στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών. 
Διενεργεί εξετάσεις και χορηγεί κάθε είδος πτυχίου και αδείας Πολιτικής
 

Αεροπορίας.   Επιστροφή